Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Všeobecné obchodní podmínky

zpět
Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky společnosti HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Stav 14.3.2022
Jako PDF dokument ke stažení:
 KIPP GTC 138 kB

AVšeobecně - rozsah platnosti

 1. Platí výhradně naše prodejní podmínky; podmínky objednavatele, které tomu odporují nebo se od našich prodejních podmínek liší, neuznáváme, ledaže bychom jim udělili výslovný písemný souhlas. Naše prodejní podmínky platí i v tom případě, že dodáváme objednavateli bez výhrady s vědomím konfliktních nebo odlišných podmínek objednavatele.
 2. Všechny dohody, které jsou mezi námi a objednavatelem za účelem splnění této smlouvy uzavřeny, jsou v této smlouvě stanoveny písemně.
 3. Se spotřebiteli neuzavíráme žádné smlouvy. Naše prodejní, dodací a platební podmínky se vztahují pouze na podnikatele ve smyslu § 310 odst. 1 BGB.


N
abídka Podklady k nabídce Katalogy

 1. Pokud je objednávka objednavatele kvalifikována jako nabídka podle § 145 BGB, můžeme ji přijmout do dvou (2) týdnů.
 2. Vyhrazujeme si vlastnická a autorská práva k ilustracím, výkresům, výpočtům a dalším dokumentům; nesmí být zpřístupněny třetím stranám. Před jejich předáním třetím osobám musí mít objednavatel náš výslovný písemný souhlas.
 3. Technické změny našich produktů, které zvyšují nebo udržují jejich hodnotu, jsou povoleny kdykoli a bez předchozího upozornění.


Ceny - Platební podmínky - Prodlení

 1. Pokud není v potvrzení objednávky uvedeno jinak, platí naše ceny "z výroby".
 2. Balení bude fakturováno samostatně.
 3. U speciálních provedení, které nejsou součástí našeho sortimentu, se mohou z výrobních důvodů vyskytnout odchylky od objednaného množství. Není-li ve smlouvě výslovně dohodnuto jinak, je překročení nebo nedostatek až o 10 % v toleranci smluvního plnění dodací povinnosti. V tomto případě se fakturuje skutečné dodané množství.
 4. Zákonná daň z přidané hodnoty není v našich cenách zahrnuta; uvádí se na faktuře samostatně v zákonné výši v den fakturace.
 5. V případě platby na účet je objednavatel oprávněn odečíst slevu ve výši 2 %, pokud platbu obdržíme do 10 dnů od data vystavení faktury.
 6. Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je kupní cena splatná v čisté výši (bez odpočtu) do třiceti dnů od data vystavení faktury. Vyhrazujeme si právo na způsobení prodlení v důsledku urgence doručené po datu splatnosti v přiměřeném dřívějším okamžiku. Platí zákonná pravidla týkající se důsledků prodlení s platbou.
 7. Objednavatel má právo na započtení jen tehdy, pokud byly jeho protinároky stanoveny právně, jsou nesporné nebo byly námi uznány. Je rovněž oprávněn uplatnit zadržovací právo, pokud je jeho protinárok založen na stejném smluvním vztahu.
 8. U malých zakázek účtujeme příplatek za malá množství (15,00 EUR za zboží do 25,00 EUR a 8,00 EUR za zboží do 50,00 EUR).


Dodací lhůta

 1. Námi stanovený začátek dodací lhůty předpokládá, že s objednavatelem byly vyjasněny všechny technické otázky.
 2. Dodržení naší dodací povinnosti předpokládá včasné a řádné splnění povinností objednavatele. Námitka nesplněné smlouvy zůstává vyhrazena.
 3. Odpovídáme v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud je základní kupní smlouva pevnou dohodou ve smyslu § 286 odst. 2 č. 4 BGB nebo § 376 HGB. V souladu se zákonnými ustanoveními jsme rovněž odpovědni, pokud je zákazník v důsledku zpoždění dodávky, za které jsme odpovědní, oprávněn tvrdit, že jeho zájem na dalším plnění smlouvy pominul.
 4. V souladu se zákonnými ustanoveními ručíme také v případě, že se zpoždění dodávky zakládá na úmyslném nebo hrubou nedbalostí způsobeném porušení smlouvy, za kterou jsme odpovědní; že zavinění lze přičíst našim zástupcům nebo pomocníkům při plnění. Pokud je zpoždění dodávky způsobeno hrubě nedbalým porušením smlouvy, za které jsme odpovědní, je naše odpovědnost za škody omezena na předvídatelné, obvykle se vyskytující škody.
 5. V souladu se zákonnými ustanoveními odpovídáme také, pokud je zpoždění dodávky, za které ručíme, založeno na zaviněném porušení důležité smluvní povinnosti; v tomto případě je však odpovědnost za škody omezena na předvídatelné, obvykle se vyskytující škody.
 6. Kromě toho ručíme v případě zpoždění dodávky za každý celý týden zpoždění v rámci paušální náhrady za zpoždění ve výši 3 % z hodnoty dodávky, ale ne více než 15 % z hodnoty dodávky.
 7. Pokud nám objednavatel stanoví přiměřenou odkladnou lhůtu poté, co jsme se již do prodlení dostali, je oprávněn odstoupit od smlouvy poté, co tato odkladná lhůta bezvýsledně vypršela. Pokud přiměřená odkladná lhůta bez úspěchu uplynula, je objednavatel povinen do dvou týdnů po uplynutí odkladné lhůty prohlásit, zda odstoupí od smlouvy nebo zda bude i nadále trvat na plnění.
 8. Pokud prokážeme, že i přes přiměřenou péči při výběru a sledování našich subdodavatelů a navzdory uzavírání smluv za přiměřených podmínek naši subdodavatelé nedodávají včas, dodací lhůta se prodlužuje o dobu zpoždění způsobenou pozdní dodávkou od subdodavatele. V případě, že subdodavatel není schopen dodávat, jsme oprávněni od smlouvy odstoupit.
 9. Pokud objednavatel neprovede přijetí nebo pokud zaviní porušení jiných povinností součinnosti, jsme oprávněni požadovat náhradu škody, která nám v tomto ohledu vznikne, včetně případných zvýšených nákladů. V takovém případě se riziko náhodné ztráty nebo náhodného zhoršení zakoupené položky přenáší na objednavatele v okamžiku, ve kterém se objednavatel dostane s přijetím do prodlení.


Přechod rizika

 1. Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je dohodnuto dodání "ze závodu" (EXW Incoterms 2020) Heubergstrasse 2, 72172 Sulz am Neckar. Riziko přechází na objednatele v okamžiku, kdy je předmět dodávky k dispozici k odběru, a to i v případě částečných dodávek.
 2. Částečné dodávky jsou přípustné, pokud jsou pro kupujícího přiměřené.


Vrácení obalů

 1. V souladu s vyhláškou o obalech máte možnost vrátit námi použitý přepravní a vnější obal. Náklady na dopravu zpět nese zákazník.


Nároky z vad - Promlčení

 1. Nároky objednavatele vad předpokládají, že řádně splnil své kontrolní a reklamační povinnosti podle § 377 německého obchodního zákoníku (HGB).
 2. Pokud se na zakoupeném zboží vyskytne vada, jsme oprávněni dle našeho uvážení vadu odstranit nebo dodat zboží bez vady.
 3. Pokud se dodatečné plnění nezdaří, zejména pokud je zpožděno nad přiměřenou dobu z důvodů, za které zodpovídáme, je objednavatel oprávněn dle svého uvážení odstoupit od smlouvy nebo požadovat odpovídající snížení kupní ceny. Pokud přiměřená lhůta bez úspěchu uplynula, je objednavatel povinen do dvou týdnů od selhání dodatečného plnění prohlásit, zda odstoupí od smlouvy, nebo bude na plnění nadále trvat.
 4. Odpovídáme v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud objednavatel uplatňuje nároky na náhradu škody na základě svévolného úmyslu nebo hrubé nedbalosti, včetně svévolného úmyslu nebo hrubé nedbalosti ze strany našich zástupců nebo pomocníků při plnění. Pokud nejsme obviněni z úmyslného porušení smlouvy, odpovědnost za škody je omezena na předvídatelné, obvykle se vyskytující škody.
 5. Odpovídáme v souladu se zákonnými ustanoveními, pokud zaviněně porušíme důležitou smluvní povinnost; i v tomto případě je však odpovědnost za škodu omezena na předvídatelné, obvykle se vyskytující škody. Důležitá smluvní povinnost existuje, pokud se porušení povinnosti týká závazku, v jehož splnění zákazník věřil a byl v něj také oprávněn věřit.
 6. Odpovědnost za zaviněnou újmu na zdraví, za zranění nebo za zdraví, jakož i za škody, které spadají do rozsahu záruky, záruky kvality nebo trvanlivosti, kterou poskytujeme, pokud není v příslušné záruční smlouvě stanoveno jinak, zůstává nedotčena; to platí také pro povinnou odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobky a GDPR.
 7. Není-li výše stanoveno jinak, je odpovědnost vyloučena.
 8. Promlčecí lhůta pro reklamace vad (záruční reklamace) je 12 měsíců, počítáno od převodu rizika. To neplatí, pokud se zakoupené zboží obvykle používá pro budovu a vadu způsobilo.
 9. Nároky objednavatele z důvodu vady vyprší po dvanácti (12) měsících. Promlčecí lhůta začíná expedicí. V případě úmyslného nebo hrubě nedbalého porušení povinností, při podvodném zatajení vady, při uplatnění věcných nároků na vydání třetími osobami ve smyslu § 438 odst. 1 č. 1 BGB, v případě úrazu, porušení GDPR,při nárocích podle zákona o odpovědnosti za výrobek a při převzetí záruky kvality platí zákonná ustanovení o promlčení; při převzetí záruky to však platí pouze tehdy, není-li v příslušné záruční smlouvě stanoveno jinak. Nároky v případě postihu dodavatele podle §§ 445a, 445b BGB zůstávají nedotčeny.


Odpovědnost

 1. Jakákoli další odpovědnost za škody, než jak je uvedeno v předchozím odstavci ( Nároky z vad - Promlčení ), je - bez ohledu na právní povahu uplatněného nároku - vyloučena. To platí zejména pro nároky na náhradu škody z nedbalosti při uzavírání smlouvy, z důvodu jiného porušení povinností nebo z důvodu protiprávního nároku na náhradu věcné škody podle § 823 BGB.
 2. Omezení podle číslice 1 platí i v případě, že objednavatel požaduje namísto nároku na náhradu škody, nahrazení zbytečných výdajů místo výkonu.
 3. Pokud je odpovědnost za škodu vůči nám vyloučena nebo omezena, platí to také s ohledem na osobní odpovědnost za škody našich úředníků, zaměstnanců, spolupracovníků, zástupců a pomocníků při plnění.


Zajištění výhrady vlastnictví

 1. Vyhrazujeme si právo na zakoupené zboží, dokud nebudou přijaty všechny platby z obchodního vztahu s objednavatelem. Při jakémkoliv chování objednavatele odporujícím smlouvě, zejména při prodlení platby, jsme oprávněni uplatnit svá zákonná práva a koupenou věc stáhnout zpět. Po stáhnutí koupené věci zpět jsme oprávněni provést její zhodnocení, výtěžek zhodnocení se připočte k závazkům objednavatele - minus přiměřené náklady na zhodnocení.
 2. Při zabavení nebo jiných zásazích třetích osob je objednavatel povinen nás neprodleně písemně informovat, abychom mohli podle § 771 ZPO podat žalobu. Pokud nám třetí strana nebude schopna uhradit soudní a mimosoudní náklady na takový soudní proces, odpovídá za vzniklou ztrátu objednavatel.
 3. Objednavatel je oprávněn prodat zakoupené zboží v rámci běžného obchodního styku; již nyní nám však postupuje všechny pohledávky ve výši konečné částky na faktuře (včetně DPH), které mu vzniknou z dalšího prodeje jeho zákazníkům nebo třetím stranám, bez ohledu na to, zda bylo zakoupené zboží přeprodáno bez zpracování nebo po zpracování. K vymáhání této pohledávky je objednavatel zmocněn i po jejím postoupení. Naše oprávnění k tomu, abychom pohledávku vymáhali sami, tím zůstává nedotčeno. Zavazujeme se však, že pohledávku nebudeme vymáhat, bude-li objednavatel plnit své platební závazky z přijatých zisků, nebude-li v prodlení s platbami a zejména není-li podána žádná žádost o zahájení insolvenčního řízení nebo nedošlo-li k zastavení plateb. V takovém případě však můžeme požadovat, aby nás objednavatel informoval o postoupených pohledávkách a jejich dlužnících, poskytl veškeré informace potřebné pro inkaso a předal související dokumenty a informoval dlužníky (třetí strany) o postoupení.
 4. Zpracování nebo transformace zakoupeného zboží objednavatelem se vždy provádí za nás. Pokud je zakoupená věc zpracována s jinými předměty, které nám nepatří, získáváme společné vlastnictví nové věci v poměru hodnoty zakoupené věci (konečná částka faktury včetně DPH) k ostatním zpracovaným předmětům v době zpracování. Pro věc vzniklou zpracováním platí totéž, co pro zakoupenou věc dodanou s výhradou.
 5. Je-li zakoupená věc nedílně smíšena s jinými věcmi, které nám nepatří, získáváme spoluvlastnictví k nové věci v poměru hodnoty zakoupené věci (konečná částka faktury včetně DPH) k ostatním smíšeným předmětům v okamžiku smíšení. Dojde-li k smíchání takovým způsobem, že má být věc objednavatele považována za věc hlavní, je dohodnuto, že na nás objednavatel převede poměrné spoluvlastnictví. Objednavatel zajistí výsledné výhradní nebo společné vlastnictví pro nás.
 6. Zavazujeme se uvolnit cenné papíry, na které máme nárok, na žádost objednavatele, pokud hodnota našich cenných papírů převyšuje nároky, které mají být zajištěny, o více než 20 %; výběr cenných papírů, které mají být uvolněny, je na nás. 


Vrácení zboží

Zboží, které bylo prodáno a řádně dodáno, v zásadě nebude převzato zpět. Výjimky lze učinit pouze ve zvláštních případech po předchozí dohodě.


Sídlo soudu - Místo plnění

 1. Je-li objednavatel obchodník, je sídlem soudu Rottweil. Jsme však oprávněni žalovat objednavatele také v místě jeho bydliště.
 2. Není-li v potvrzení objednávky uvedeno jinak, je místem plnění Sulz am Neckar.
 3. Na tuto smlouvu se vztahují výhradně zákony Spolkové republiky Německo, s výjimkou Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží a odkazujících ustanovení.


U veškerých informací týkajících se nakládání s uživatelskými údaji odkazujeme na naše samostatné Prohlášení o ochraně údajů

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2023 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33