Společnost HEINRICH KIPP WERK používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Skupiny zboží

Všeobecné obchodní podmínky

zpět
Všeobecné prodejní, dodací a platební podmínky společnosti HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG
Stav 13.2.2013

Všeobecné informace - Rozsah platnosti

 1. Naše prodejní podmínky mají výhradní platnost; podmínky objednavatele, které tomuto pravidlu odporují nebo které se od našich prodejních podmínek liší, neuznáváme, ledaže bychom s nimi výslovně projevili písemný souhlas. Naše prodejní podmínky platí i tehdy, jestliže dodávku objednavateli, u vědomí odporujících nebo se od našich prodejních podmínek lišících podmínek objednavatele, bez výhrady uskutečníme.
 2. Všechna ujednání, která jsou mezi námi a objednavatelem za účelem plnění smlouvy uzavírána, je nutné vyjádřit písemně.


Nabídka – Podklady k nabídce – Katalogy

 1. Lze-li objednávku zákazníka kvalifikovat jako nabídku podle § 145 BGB, pak ji můžeme přijmout do 4 týdnů. Naše nabídky jsou vždy nezávazné. Naše nabídky jsou vždy nezávazné.
 2. Na naše obrázky, výkresy, kalkulace a jiné dokumenty si vyhrazujeme vlastnické a autorské právo; nesmějí být zpřístupněny třetím osobám. Před postoupením třetím osobám si objednavatel musí vyžádat náš výslovný písemný souhlas.
 3. Popisy našich výrobků jsou pouze údaje o vlastnostech a v žádném případě nejsou zárukou jakosti zboží.
 4. Technické změny našich výrobků, které jejich hodnotu zvyšují nebo zachovávají, jsou kdykoliv a bez předchozího oznámení přípustné.

Ceny - Platební podmínky - Prodlení

 1. Pokud z našeho potvrzení návrhu na uzavření objednávky nevyplývá nic dalšího, platí naše ceny "ze závodu", kromě obalu.
 2. Obal se účtuje zvlášť. Zpětný odběr jsme povinni uskutečnit jen tehdy, předpokládají-li to závazné zákonné úpravy a jestliže objednavatel zpětný odběr požaduje. V tomto případě musí náklady zpětného odběru uhradit. V tomto případě musí náklady zpětného odběru uhradit.
 3. U zvláštního provedení může z výrobně technických důvodů docházet k odchylkám od objednaného množství. Vyšší či nižší množství do 10 % proto představuje plnění, které je v souladu se plněním dodavatelského závazku, pokud ve smlouvě nebylo výslovně dohodnuto něco jiného. Účtováno je v tomto případě skutečně dodané množství.
 4. Zákonná daň z přidané hodnoty není do našich cen zahrnuta; v zákonné výši je ke dni vystavení faktury vykazována zvlášť.
 5. Byla-li platba u nás zaúčtována do 10 dnů po datu vystavení faktury, má objednavatel právo odečíst si 2% slevu.
 6. Objednavatel se dostane do prodlení, neuhradí-li splatné faktury nejpozději do třiceti dnů po jejich obdržení nebo po obdržení rovnocenné výzvy k platbě. Vyhrazujeme si právo stanovit prodlení udělením upomínky došlé po splatnosti na bližší termín. Odchylně od vět 1 a 2 se objednavatel dostane do prodlení, bylo-li dohodnuto, že kupní cena má být uhrazena v kalendářně stanoveném nebo stanovitelném termínu a objednavatel to nejpozději k tomuto datu nesplní.
 7. Dostane-li se objednavatel do prodlení s placením, jsme po něm oprávnění požadovat úroky z prodlení ve výši 9 % nad příslušnou základní úrokovou sazbou p.a. Pokud bychom byli schopni prokázat vyšší škodu vzniklou v důsledku prodlení, jsme oprávnění ji uplatnit.
 8. Právo na započtení má objednavatel jen tehdy, jsou-li jeho protinároky stanoveny právoplatně, jsou-li nesporné nebo jsou-li námi uznané. Kromě toho je k výkonu zadržovacího práva oprávněn jen tehdy, vychází-li jeho protinárok ze stejného smluvního vztahu.
 9. U drobných zakázek účtujeme přirážku za podlimitní množství (€ 15,00 při hodnotě zboží nižší než € 25,00 a € 8,00 při hodnotě zboží nižší než € 50,00).

 

Dodací lhůta

 1. Počátek námi uvedené dodací lhůty předpokládá vyjasnění všech technických otázek. Není-li dohodnuto jinak, je námi stanovená dodací lhůta nezávazná.
 2. Dostaneme-li se z důvodů, za které neseme zodpovědnost, do prodlení s dodávkou, je ručení za náhradu škod vzniklých bezprostředním následkem opožděné dodávky omezeno na výši předvídatelné škody.
 3. Stanoví-li nám objednavatel poté, co jsme se dostali do prodlení, přiměřený náhradní termín, je po jeho bezvýsledném uplynutí oprávněn odstoupit od smlouvy. Pokud přiměřený náhradní termín bezvýsledně uplynul, je objednavatel povinen do dvou týdnů po jeho uplynutí prohlásit, zda odstupuje od smlouvy, nebo zda na splnění dodávky i nadále trvá.
 4. Ručíme-li kromě toho za náhradu škody místo za plnění, jsou nároky v případě běžné nedbalosti omezeny na výši předvídatelné škody.
 5. V případě běžné nedbalosti nikdy neručíme za následné škody způsobené opožděným nebo neuskutečněným plněním, zejména neručíme za ušlý zisk objednavatele nebo jiné náklady způsobené výpadkem výroby.
 6. Dodržení našeho dodavatelského závazku předpokládá včasné a řádné plnění povinností objednavatele.
 7. Prokážeme-li, že i přes pečlivý výběr svých dodavatelů a přes uzavření smluv za přiměřených podmínek nedostaneme od našich dodavatelů zboží včas, prodlužuje se dodací lhůta o čas zpoždění způsobený opožděním dodávky od dodavatele. V případě nemožnosti dodávek od dodavatele jsme oprávněni odstoupit od smlouvy.
 8. Dostane-li se objednavatel do prodlení s přejímkou nebo poruší-li jiné povinnosti při součinnosti, jsme oprávněni požadovat náhradu za vzniklou škodu včetně případných zvýšených nákladů. V tomto případě přechází na objednavatele i riziko náhodné zkázy nebo náhodného zhoršení koupené věci v tom okamžiku, ve kterém se objednavatel dostane do prodlení s přejímkou.

Přechod rizika

 1. Nevyplývá-li z potvrzení návrhu na uzavření objednávky nic jiného, je sjednána dodávka "ze závodu". Riziko přechází na objednavatele, jakmile předmět dodávky opustí závod, a to i tehdy, uskutečňují-li se částečné dodávky nebo pokud jsme ještě převzali jiné služby, jako jsou např. náklady na dopravu nebo přivezení a instalaci. Pokud je nutné uskutečnit přejímku, je tato pro přechod rizika směrodatná. Je nutno ji provést neprodleně v přejímacím termínu, při vzájemné součinnosti bezprostředně po našem sdělení připravenosti k odběru. Objednavatel nesmí odběr při existenci nevýznamné závady odepřít.
 2. Pokud se odeslání popř. odběr zboží zpozdí či neuskuteční z důvodů, které nemůžeme ovlivnit, přechází riziko ode dne nahlášení připravenosti zboží k odeslání nebo odběru na objednavatele.
 3. Částečné dodávky jsou dovoleny, pokud to objednavateli vyhovuje.
 4. <

Nároky z vad - promlčení

 1. Objednavatel je v právu, pokud řádně dostál svým povinnostem ohledně zkoušení a reklamací podle § 377 HGB.
 2. Vyskytne-li se na zakoupené věci závada, za kterou neseme zodpovědnost, jsme oprávněni podle svého uvážení závadu odstranit nebo dodat věc bezvadnou.
 3. Pokud závadu nejsme ochotni nebo schopni odstranit nebo uskutečnit dodávku náhradní a zejména pak pokud se dodávka protáhne nad přiměřenou lhůtu z důvodů, které nemůžeme ovlivnit, nebo se odstranění závady či náhradní dodávka nezdaří jiným způsobem, je objednavatel podle svého uvážení oprávněn požadovat příslušné snížení kupní ceny. Pokud přiměřený náhradní termín bezvýsledně uplynul, je objednavatel povinen do dvou týdnů po jeho uplynutí prohlásit, zda odstupuje od smlouvy, nebo zda na splnění dodávky i nadále trvá.
 4. Pokud z dalšího textu nevyplývá nic dalšího, jsou další nároky objednavatele - lhostejno z jakých právních důvodů - vyloučeny. Neručíme proto za škody, které nevznikly na předmětu dodávky samotném; zejména pak za ušlý zisk nebo jiné škody na majetku objednavatele. Pokud nějaké ručení za takové škody přeci jen existuje, jsou nároky na náhradu škody omezeny na výši předvídatelné škody.
 5. Výše uvedené označení doložkou o neručení neplatí, pokud závazná zákonná ustanovení záruku opodstatňují, zejména pokud příčina vzniku škody spočívá v úmyslném jednání nebo v hrubé nedbalosti nebo pokud jsou nároky uplatňovány v důsledku ohrožení života, tělesného úrazu či poškození zdraví způsobených nedbalostí. Dále pak neplatí, pokud jsme převzali záruku za určitou vlastnost věci a tato vlastnost chybí.
 6. Porušíme-li z nedbalosti některou smluvně důležitou povinnost, je naše ručení omezeno na předvídatelnou škodu.
 7. Záruční lhůta činí 1 rok, počítaje od expedice zboží. Tato lhůta je lhůta promlčecí a platí i pro nároky na náhradu škod zaviněných vadným výrobkem, pokud se neuplatňují žádné nároky z protiprávního jednání.

Zajištění výhrady vlastnického práva

 1. Vyhrazujeme se právo na vlastnictví koupené věci až do přijetí všech plateb z obchodního styku s objednavatelem. Při jakémkoliv chování objednavatele odporujícím smlouvě, zejména při prodlení platby, jsme oprávněni uplatnit svá zákonná práva a koupenou věc stáhnout zpět. Po stáhnutí koupené věci zpět jsme oprávněni provést její zhodnocení, výtěžek zhodnocení se připočte k závazkům objednavatele - minus přiměřené náklady na zhodnocení.
 2. Při zabavení nebo jiných zásazích třetích osob je objednavatel povinen nás neprodleně písemně informovat, abychom mohli podle § 771 ZPO podat žalobu. Pokud třetí osoba nám není schopna soudní a mimosoudní náklady takové žaloby uhradit, ručí za vzniklý výpadek objednavatel.
 3. Objednavatel je oprávněn koupenou věc řádným obchodním postupem dále prodat; postupuje nám však již nyní všechny pohledávky ve výši konečné sumy faktury (včetně DPH), které mu z dalšího prodeje vůči jeho odběratelům nebo třetím osobám vznikly, a to nezávisle na tom, zda koupená věc byla dále prodána bez zpracování nebo po něm. K vymáhání této pohledávky je objednavatel zmocněn i po jejím postoupení. Naše oprávnění k tomu, abychom pohledávku vymáhali sami, tím zůstává nedotčeno. Zavazujeme se však, že pohledávku nebudeme vymáhat, bude-li objednavatel plnit své platební závazky z přijatých zisků, nebude-li v prodlení s platbami a zejména není-li podána žádná žádost o zahájení insolvenčního řízení nebo nedošlo-li k zastavení plateb. Je-li však tomu tak, můžeme požadovat, aby nám objednavatel postoupené pohledávky a jejich dlužníky oznámil, poskytl všechny k vymáhání potřebné údaje a vydal nám příslušné podklady.
 4. Zpracování nebo přestavba koupené věci je prováděna vždy pro nás. Zpracovává-li se koupená věc jinými předměty, které nám nepatří, podílíme se na vlastnictví nové věci v poměru hodnoty koupené věci k jiným zpracovaným předmětům v době zpracování. Pro věc vzniklou zpracováním platí ostatně totéž co pro koupenou věc dodanou s výhradou.
 5. Zavazujeme se, že záruky, které nám příslušejí, uvolníme na požádání objednavatele tak, aby hodnota našich záruk nepřekročila zajišťované pohledávky o více než 20 %; výběr uvolňovaných záruk náleží nám.

 

Vrácení zboží 

 1. Zásadně nelze zboží, které bylo prodané a správně dodané, vzít zpět. Výjimky lze udělat ve výjimečných a předem dohodnutých případech.

Sídlo příslušného soudu - Místo plnění

 1. Pokud je objednavatel firma, je sídlem příslušného soudu Rottweil. Jsme však oprávněni žalovat objednavatele i v místě soudu jeho sídla.
 2. Nevyplývá-li z potvrzení návrhu na uzavření objednávky nic jiného, je místem plnění Sulz-Holzhausen.
 3. Na tuto smlouvu se vztahují výhradně zákony Spolkové republiky Německo

Ochrana údajů


Pro veškeré informace související se zacházením s uživatelskými údaji upozorňujeme na naše speciální Prohlášení o ochraně údajů.

Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 CZK
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Informační bulletin Top
Copyright © 2021 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33